هوسه

احب الوفی وطیب الذات وحب الصادق بنیته وفخربلکریم

الزین الشیّدللمجدبیته هذا البیه رفعت راس علّی

بسمعته وصیّه یمهوس مجدبفعاله (ابوعلی سلامی من

مدینه الفلاحیه)

[ سه شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۱ ] [ 13:35 ] [ ابراهیم برشدی ]

[ ]